معرفی

مشخصات فردی

علیرضا ابراهیم پور

نام - نام خانوادگی : علیرضا   ابراهیم پور

پست الکترونیکی : ebrahimpour46@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علامه طباطبائی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : امور فرهنگی گرایش مدیریت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علامه طباطبائی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت و برنامه ریزی فرهنکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر گروه مطالعات خانواده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و رسانه دانشکده مدیریت

عضو شورا فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عضو شورای علمی و پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

عضو شورای جذب و تصویب پروپوزال  دانشکده مدیریتعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن ملی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

عضو انجمن ملی مدیریت منابع انسانی

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه

 تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی امور فرهنگی

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی تمام وقت

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385-07-1

علیرضا ابراهیم پور
علیرضا ابراهیم پور

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    استادیار
^